Política de privacitat App Parkunload

En la present Política de Privacitat s’estableixen quin tipus dades personals recull PARKUNLOAD SL, d’ara endavant el RESPONSABLE, el motiu i com aquest les utilitza en relació amb el servei que proporciona amb l’aplicació mòbil Parkunload, d’ara endavant APP.

Dades de PARKUNLOAD, SL

 

QUINA ÉS LA FINALITAT DEL TRACTAMENT?

La plataforma Parkunload regula, controla i monitoritza els tiquets d’estacionament i l’estat d’ocupació en zones d’estacionament regulat o limitat, com per exemple zones de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), zones de Càrrega i Descàrrega (C/D), zones Taronja o Vermella, aparcament només per Clients de Comerç Local, Zones per Persones de Mobilitat Reduïda (PMR), Zona Verda Residents, Park & Ride per usuaris de Transport Públic, etc., segons la legislació vigent de l’Autoritat competent.

L’APP recull dades personals amb les següents finalitats:

· Gestionar la sol·licitud de registre o accés al compte d’usuari.

 • L’APP necessita el seu número de mòbil o un compte de correu electrònic vàlid de Google o Apple per identificar el compte d’usuari.
 • L’APP valida el seu número de telèfon mòbil enviant un codi per SMS, que pot llegir automàticament; o bé enviar un email al seu compte de Google o Apple, depenent del tipus de registre utilitzat.
 

· Mostrar les condicions d’estacionament segons ubicació.

 • L’APP requereix accedir a la seva ubicació exacta, basant-se en GPS i dispositius Bluetooth Low Energy (BLE) instal·lats en la senyal vertical més propera per poder determinar les seves condicions d’estacionament en la zona actual.
 

· Mostrar les condicions d’estacionament segons perfil de vehicle i d’usuari

 • L’APP requereix dades bàsiques dels seus vehicles com la matrícula, el tipus de vehicle, el tonatge i les seves emissions per poder calcular les condicions d’estacionament en la zona actual, segons la legislació vigent. Opcionalment, l’usuari pot afegir una fotografia del seu vehicle per facilitar-ne la seva identificació.
 • L’APP requereix el seu perfil d’ús del vehicle com a professional, particular o PMR per calcular les seves condicions d’estacionament en la zona actual, segons la legislació vigent.
 

Registrar i validar dades del tiquet d’estacionament.

 • L’APP registra el tiquet d’estacionament del seu vehicle quan aparca en una zona d’estacionament controlada amb la plataforma del RESPONSABLE, incloent dades del tiquet d’estacionament, les dades del vehicle, l’hora d’arribada i sortida, el temps màxim d’estacionament i el temps calculat d’estacionament en la zona registrada.
 • L’APP pot requerir un procés de validació addicional per verificar el perfil o l’ús de la zona d’estacionament segons la regulació vigent.
 • Les dades del tiquet d’estacionament quedaran registrades i estaran a disposició de les autoritats competents per controlar el compliment de la legislació vigent en la zona d’estacionament regulada amb la plataforma Parkunload.
 

· Mostrar informació sobre l’ocupació de l’estacionament del seu vehicle.

 • L’APP necessita accedir als serveis de localització del seu terminal mòbil per mostrar un mapa amb l’estat d’ocupació i el temps d’estacionament permès per al vehicle seleccionat en les zones properes.
 

· Anàlisi estadístic de les dades d’estacionament.

 • La plataforma Parkunload utilitza dades d’estacionament anònimes i agrupades per analitzar els patrons d’estacionament i d’ocupació dels mateixos a les zones d’estacionament de les ciutats on dona servei.
 

· Formulari de contacte per al suport tècnic.

 • L’APP necessita el seu nom, telèfon i adreça de correu electrònic per gestionar peticions de suport tècnic.

QUINA ÉS LA BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT?

El RESPONSABLE tractarà les dades personals de l’usuari en base al consentiment exprés que aquest dona un cop llegit els termes i condicions, en atenció a l’article 6.1.a) Reglament UE 2016/679 e Protecció de dades personals.

QUINES DADES PERSONALS ES SOL·LICITEN I EN QUIN MOMENT ES TRACTARAN?

Per registrar-se com a usuari, l’APP sol·licitarà les següents dades personals:

 • Telèfon.
 • Matrícula del vehicle.
 • Email.
 • Nom i cognoms.
 • Adreça.
 

L’APP recopila les seves dades personals seguint el següent procediment:

 • Registre o Inici de sessió d’un compte d’usuari.
 • Registre d’informació relativa als vehicles de l’usuari.
 • Consulta de les condicions d’estacionament (permís, temps màxim, …) per zona regulada.
 • Registre i validació del tiquet d’estacionament en una zona regulada i controlada amb la plataforma Parkunload.
 • Control del temps d’estacionament del tiquet en curs.
 • Càlcul de la informació d’ocupació estimada en les zones properes.
 

PERMISOS DE L’APP – DADES PERSONALS

El RESPONSABLE requereix almenys els següents permisos d’aplicacions mòbils per gestionar les operacions d’estacionament en zones d’estacionament amb els dispositius Bluetooth instal·lats en les senyals de tràfic o als voltants:

 • Accés al SMS, per llegir i validar automàticament el seu número de telèfon mòbil en el procés de registre o accés.
 • Serveis de localització basats en un sensor de proximitat Bluetooth instal·lat en els senyals verticals, per detectar automàticament el codi de la zona d’estacionament més proper.
 • Serveis de localització basats en GPS i altres tecnologies de localització, per mostrar un mapa o llista amb les zones d’estacionament més properes i la seva disponibilitat d’estacionament.
 

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI

A part del RESPONSABLE, altres destinataris de les seves dades podran ser els següents:

 • Operadors d’estacionament i Serveis de control d’estacionament regulat, incloent la policia, que podran tenir accés a les dades d’estacionament obtingudes amb l’aplicació mòbil Parkunload en les ciutats per fer complir les ordenances d’estacionament que inclouran les dades del vehicle, la seva ubicació o el temps d’estacionament. (Arts. 6.1.b i 6.1.e RGPD)
 • Autoritats d’estacionament i Departaments de mobilitat de la Ciutat, que poden tenir accés a les dades d’estacionament obtingudes amb l’aplicació mòbil Parkunload per fer complir la regulació en les zones d’estacionament, analitzar els patrons de comportament i ocupació, així com altres serveis per complir les obligacions legals. (Arts. 6.1.c i 6.1.e RGPD)
 • Serveis d’innovació o investigació, que poden tenir accés a dades anònimes i agregades d’estacionament amb finalitats estadístiques i d’anàlisis com ara Universitats, Centres d’Investigació o Serveis Innovadors d’anàlisi de dades, amb especial atenció als algoritmes que proporcionen l’estat de l’estacionament i els patrons d’ocupació. (Art. 9.2.j RGPD)
 

El RESPONSABLE no cedirà cap dades personal dels usuaris a tercers sense l’existència d’una obligació legal o de consentiment per part del mateix.

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

El RESPONSABLE implementa les mesures tècniques i organitzatives apropiades per protegir les seves dades personals de l’accés no autoritzat, l’alteració o la destrucció de les mateixes. Totes les comunicacions amb els servidors estan assegurades amb HTTP SSL.

En la mesura en que el RESPONSABLE tracta les seves dades personals, aquestes s’emmagatzemen en servidors dins de la UE.

MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE PARKUNLOAD

EL RESPONSABLE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. Si es realitzen modificacions en la recollida de dades persones addicionals en el tractament de dades per la necessitat de noves finalitats, el RESPONSABLE informarà a l’Usuari d’aquestes modificacions a través d’una d’aquestes vies: lloc web, l’aplicació mòbil o per correu electrònic. El RESPONSABLE li recomana llegir regularment la Política de Privacitat per obtenir la informació més recent sobre el tractament que realitza de les seves dades personals.

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ, PORTABILITAT I OPOSICIÓ

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal a PARKUNLOAD SL CARRETERA DE RIBES, 4, 204 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS – BARCELONA o a l’email info@parkunload.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”. Alhora, si no està satisfet amb la resposta per exercir els seus drets, podrà presentar una reclamació davant la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a través de la seva seu electrònica a www.aepd.es.

L’Usuari podrà donar-se de baixa del servei del RESPONSABLE cancel·lant el seu compte. Es recomana als usuaris que es donin de baixa del servei quan canviïn el seu número de telèfon mòbil.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE garanteix als seus usuaris una informació veraç i exacta per al desenvolupament del servei, conforme a les condicions de estacionament (horari de regulació, permís d’estacionament i temps màxim d’estacionament) en places d’estacionament controlades i regulades mitjançant la plataforma tecnològica Parkunload.

L’usuari conductor ha d’indicar les dades i característiques dels seus vehicles de manera veraç i exacta. El RESPONSABLE no es farà responsable de les conseqüències d’indicar dades errònies per part de l’usuari, com per exemple, error en la introducció de la matrícula o falsedat respecte las característiques (emissions del vehicle, tipus de vehicle, etc.) i usos del vehicle (professional, particular, persona amb mobilitat reduïda, etc.). Tanmateix, l’usuari conductor ha d’indicar obligatòriament l’inici del estacionament amb els mitjans indicats en la senyalització vertical de la zona d’ estacionament: aplicació mòbil Parkunload i opcionalment, en certes ciutats amb missatgeria SMS o altres mitjans telemàtics: formulari web, etc.

El RESPONSABLE no es farà responsable de la impossibilitat de notificar l’inici o la fi de l’estacionament per causes alienes al propi servei: falta de bateria o avaria en el dispositius mòbil, falta de cobertura de comunicacions mòbils, etc.

L’usuari conductor rebrà un tiquet o comprovant d’estacionament en el seu mòbil que contindrà les condicions de l’estacionament (horari de regulació, permís d’estacionament, temps màxim d’estacionament, etc.), indicant clarament l’hora límit del propi estacionament.

L’incompliment de les condicions d’estacionament o la falta de veracitat en les dades, característiques o usos del vehicle indicat per l’usuari conductor podrà comportar les sancions establertes en la legislació vigent del municipi: superació del temps màxim d’ estacionament, falta de comprovant d’ estacionament, vehicle sense permís d’ estacionament en la zona regulada, etc.

La plataforma Parkunload podrà executar comprovacions automatitzades per garantir la veracitat de les característiques o usos del vehicle, com per exemple el nivell d’emissions del vehicle o el permís d’estacionament com a resident en determinades ciutats.

EL vigilant de la zona d’estacionament regulat i/o la policia local podran consultar l’estat d’estacionament dels vehicles estacionats en una determinada zona mitjançant l’APP Parkunload per vigilants o bé amb l’aplicació de control d’estacionament municipal integrada amb la plataforma Parkunload.

El RESPONSABLE tampoc es farà responsable dels possibles errors tècnics o operatius comesos pels vigilants en la imposició de sancions o multes d’estacionament en les zones regulades per la plataforma Parkunload.

L’usuari que accedeix a l’APP reconeix i accepta voluntària i expressament la responsabilitat de l’ús de la mateixa i es compromet a no realitzar cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes en aquests termes legals, cas que podrà comportar les corresponents responsabilitats legalment establides.

El RESPONSABLE es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en l’APP, de la seva configuració i presentació i de les condicions generals, així com d’eliminar informació o suspendre temporalment l’accessibilitat.

El RESPONSABLE no podrà  garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a l’APP o al seu contingut, ni es fa responsable de possibles problemes tècnics o de connexió. Tampoc es farà responsable dels danys que es poguessin derivar d’interferències, omissions o virus informàtics motivats per causes alienes al titular de l’APP.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aquesta APP es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts inclosos en l’APP (textos, continguts audiovisuals, codi font, disseny gràfic, signes, logotips, marques, bases de dades, programes informàtics, edició, programació, compilació y altres elements i continguts necessaris pel seu funcionament) són propietat del RESPONSABLE. Els continguts que pogués contenir l’APP que no fossin de la seva titularitat gaudeixen de l’autorització dels seus titulars pel seu ús i comunicació i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual.

PARKUNLOAD és una marca registrada en Europa titularitat de PARKUNLOAD, S.L. Així com també la plataforma tecnològica PARKUNLOAD, que disposa d’una llicència per a l’ús de la patent del mètode de control d’estacionament registrat en l’oficina de patents d’eEuropa, Estats Units i Canadà.

Qualsevol ús no autoritzat d’aquests continguts serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i podrà donar lloc a conseqüències legals.

La simple descàrrega o ús de l’APP no atorga en cap cas llicència o cessió total o parcial de drets de propietat intel·lectual.