Política de privacitat

A efecte del previst al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 PARKUNLOAD SL, d’ara endavant el RESPONSABLE, amb NIF B67078105 informa a l’Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès. En concret, utilitzarem la informació que recopilem sobre vostè per a les següents finalitats:

 • Màrqueting/Promoció.
 • Suport.

Excepte en el cas que hi hagi una obligació legal, si es requereix utilitzar la seva informació personal per a qualsevol altra finalitat, se li demanarà prèviament el seu consentiment.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

Es recollirà i processarà les següents dades personals:

 • Nom i cognoms.
 • Correu electrònic.
 • Mòbil i/o telèfon fix.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats pel RESPONSABLE. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

Quan les dades de caràcter personal siguin obtingudes de l’Usuari a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d’un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres supòsits expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d’informació que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant l’afectat almenys la informació bàsica següent:

 1. a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.
 2. b) La finalitat del tractament.
 3. c) La manera en què l’afectat podrà exercitar els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.

Tanmateix, els responsables i encarregats del tractament o, si s’escau, els seus representants hauran de mantenir el registre d’activitats de tractament a què es refereix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que la empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l’excepció que el tractament que realitzi pugui comportar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l’article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10 del Reglament (UE) 2016/679.

Finalment, l’article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d’establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica l’establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s’han portat a la pràctica (responsabilitat proactiva).

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari que envia la informació al RESPONSABLE és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se al RESPONSABLE de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

El RESPONSABLE no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera al RESPONSABLE de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel RESPONSABLE sempre que procedeixi de fonts alienes al RESPONSABLE.

Cessió de dades a tercers

El RESPONSABLE no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016.

En relació amb l’anterior, no transferirem les seves dades personals a cap tercer sense  sol·licitar prèviament  el seu consentiment, excepte  en circumstàncies limitades com les que es descriuen a continuació:

 • Analítica. El RESPONSABLE necessita que aquests tercers utilitzin la informació personal que els transfereixi només amb una finalitat analítica que no serà retinguda més temps del necessari per complir aquesta finalitat.

Tanmateix, és possible que es puguin revelar les seves dades personals pels motius següent:

 • Complir amb les lleis, reglaments, ordres judicials o altres processos legals aplicables.
 • Fer complir els vostres acords amb nosaltres, inclosa aquesta Política de Privacitat.
 • Respondre a les reclamacions sobre l’ús que es faci del Servei si infringeix qualsevol dret de   En l’eventual supòsit que el Servei o el RESPONSABLE es fusioni o sigui adquirit per una altra empresa, la seva informació personal serà un dels actius que es transfereix al nou propietari. No obstant, en aquest cas rebria una comunicació prèvia per part del nou RESPONSABLE.

Conservació de les dades

El RESPONSABLE conservarà la seva informació personal durant un període màxim comprés entre 90 dies a 2 anys, a comptar des de que els usuaris donin de baixa els seus comptes o  durant el temps  que  necessiti el RESPONSABLE  per donar compliment amb les finalitats per a les quals es va recollir les dades personals tal com es detalla en aquesta Política de Privacitat.   Existeix la possibilitat que s’hagi de conservar certa informació durant períodes més extens, com  ara el registre o la presentació d’informes d’acord amb la legislació aplicable o per altres motius legítims com l’aplicació de drets  legals, prevenció de fraus, etc. La informació anònima residual i la informació agregada, cap de les quals pot identificar a l’Usuari (directament o indirectament),   es podrà emmagatzemar indefinidament.

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal a PARKUNLOAD SL  CARRETERA DE RIBES, 4, 204 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS – BARCELONA o a l’email info@parkunload.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part del RESPONSABLE, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

EL RESPONSABLE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el RESPONSABLE anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

* reCAPTCHA

Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google, ara en endavant) per protegir les dades enviades a través dels formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats i suposa la transmissió de l’adreça IP i altres dades requerides per Google per a l’ús del servei reCAPTCHA. Amb aquesta finalitat, les dades seran transmeses a Google per poder ser utilitzades. L’adreça IP serà encriptada per Google en els estats membres de la Unió Europea així com en els estats associats a l’espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d’aquest lloc web, Google utilitzarà aquestes informacions per avaluar l’ús del servei per part dels usuaris. L’adreça IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d’altres dades de Google. Per aquestes dades és vàlida la política de privacitat de Google. Tots els detalls sobre la política de privadesa de Google es poden llegir a la pàgina https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Al utilitzar el servei reCAPTCHA, l’usuari consent el tractament de les dades sobre ell de les que Google disposa en la forma i propòsits abans establerts.